Personalistika

Kompletná správa personálnej agendy vašich zamestnancov.

 • Vytvorenie a vedenie databázy zamestnancov
 • Spracovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Registrácia zamestnancov do príslušných inštitúcií a nahlasovanie ich zmien, prípadne odhlášok (SP, ZP)
 • Spracovanie mimoevidenčných stavov zamestnancov (materská dovolenka, rodičovksá dovolenka a pod.)
 • Spracovanie prehľadu pracovných pomerov
 • Vystavenie zápočtového listu
 • Vystavenie rozhodnutia o plate
 • a iné

Mzdy

Spracovanie miezd pre dohodárov a zamestnancov.

 • Spracovanie mesačných miezd
 • Spracovanie neprítomnosti zamestnancov: nemoc, dovolenka, lekár a podobne
 • Výpočet odvodov, daní, spracovanie exekúcií a zrážok v mzde
 • Spracovanie rekapitulácie miezd
 • Spracovanie výplatných pások
 • Spracovanie prehľadu dovoleniek
 • Vystavenie potvrdenia pre nárok na nemocenské dávky
 • Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnom príjme
 • Vystavenie potvrdenia zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti
 • Spracovanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia
 • Spracovanie mzdových listov zamestnancov
 • Spracovanie štatistík (P2-04, Trexima a pod.)
 • Príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok a i. aj v elektronickej forme pre príslušnú banku
 • Komunikácia s poisťovňami a Daňovým úradom (Výkaz do ZP, SP, Mesačný daňový prehľad)
 • Vypracovanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti
 • Vypracovanie ročného daňového hlásenia
 • a iné

Jednoduché účtovníctvo

Účtovníctvo pre živnostníkov a neziskové organizácie.

 • Vedenie peňažného denníka
 • Účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Účtovanie pokladničných a bankových dokladov
 • Účtovanie interných dokladov
 • Vedenie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • Vypracovanie účtovných zostáv – peňažný denník, hlavná kniha, atď.
 • Vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky, závierky, daňového priznania
 • a iné

Podvojné účtovníctvo

Účtovníctvo pre malých podnikateľov, stredné organizácie a veľké spoločnosti.

 • Aktualizácia účtovného rozvrhu
 • Účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Účtovanie pokladničných a bankových dokladov
 • Účtovanie interných dokladov
 • Vedenie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • Vypracovanie účtovných zostáv – denník, hlavná kniha, súvaha a výsledovka, atď.
 • Vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky, závierky, daňového priznania
 • a iné

Dane

Daňové priznania a iné typy daní.

 • Daň z pridanej hodnoty
 • Daň z príjmov právnických osôb
 • Daň z príjmov fyzických osôb
 • Daň z motorových vozidiel

Office house

Administratívne činnosti a služby.

 • Poskytovanie sídla spoločnosti
 • Poskytnutie poštovej schránky
 • Preberanie korešpondencie, informácie ohľadom doručenej pošty na e-mail, sms, prípadne poštou
 • Poskytovanie administratívnych priestorov v prípade jednaní a rokovaní
 • Poradenstvo v oblasti miezd, personalistiky, účtovníctva a daní
 • a iné